اداره بازرگانی

اداره بازرگانی شهرستان آمل

شرح وظايف اداره كل بازرگاني و بازاريابي

 

1- مطالعه و بررسي و برنامه ريزي بهينه در موارد مربوط به امور بازرگاني و بازاريابي .

2- استفاده بهينه از منابع و افزايش درآمداز طريق جذب سرمايه و بازاريابي درجهت بهبود وضعيت بازرگاني.

3- تنظيم قراردادهاي داخلي با مشتريان و صاحبان كالا بمنظور حمل ونقل سفارشات حمل كالا در كليه خطوط شبكه .

4- تنظيم قرارداد بين المللي با راه اهنهاي ساير كشورها براي حمل بار به آن نقاط و برعكس .

5- رسيدگي به اختلافات حاصله از حمل محمولات خارجي و داخلي و پيگيري وصول غرامات حاصله .

6- تهيه دستورالعملهاي پذيرش بار از مشتريان و صاحبان كالا و پذيرش بار از مرزها .

7- نظارت بر حسن اجراي مقررات استفاده از واگنهاي باري بين المللي .

8- پيش بيني تمهيدات وتدابير لازم در زمينه جذب بار بيشتر در جهت افزايش سطح درآمد شركت .

9- انجام اقدامات لازم در زمينه تعيين تعرفه و تجديد نظر در نرخهاي حمل ونقل داخلي .

10- بررسي قيمت تمام شده و تعيين حد مطلوب نهائي حمل ونقل بار و ارائه پيشنهادات لازم جهت تصميم گيري توسط هيئت مديره .

11- تعيين تعداد و نوع واگنهاي مورد نياز با توجه به ميزان بار و قراردادهاي حمل ونقل .

12- مطالعات مستمر در سيستمها و روشهاي اجرائي كار بمنظور بهبود فرآيند انجام كار با هماهنگي دفتر تشكيلات و روشها .

13- بررسي بهبود شيوه حمل ونقل و استفاده از روشهاي مختلف حمل ونقل در شبكه از جمله حمل و نقل تركيبي و درب به درب .

14- استفاده از نتايج قراردادها و معاهدات و نشست هاي بين المللي ومنطقه اي بمنظور تسهيل در امر حمل ونقل بين المللي و منطقه اي .

15- شركت دراجلاس ها ، كنفرانس ها واتحاديه هاي  بين المللي راه آهنها و تهيه گزارشات انجام اقدامات لازم در زيمنه پيگيري موضوعات و مراكز تخليه و بارگيري .

16- نظارت بر امور انبارها و بارندازها و مراكز تخليه و بارگيري .

17- نظارت بر كار واحدهاي تابعه و تهيه و تنظيم گزارشهاي تحليل جامع از جريان كار آنان و ارائه به مقامات مافوق .

اطلاعات بیشتر

آدرس :
تلفن :
موبایل :
ایمیل :
وبسایت :

گالری تصاویر

نقشه

ارتباط با اداره بازرگانی