اداره آب و فاضلاب

اداره آب و فاضلاب شهرستان آمل

شركت آب و فاضلاب استان مازندران در تاريخ ۱۵/۱۲/۷۰ به صورت شركت سهامي خاص تاسيس شده و طي شماره ۱۳۱۱ مورخ ۱/۲/۷۱ در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي شهرستان ساري – استان مازندران به ثبت رسيده است

فعاليت اصلي شركت مطابق ماده (۲) اساسنامه شركت مي باشد

ماده (۲) : موضوع و هدف شركت : ايجاد تاسيسات تقسيم و توزيع آب شهري و تاسيسات مرتبط با جمع آوري ، انتقال و تصفيه فاضلاب ، همچنين بهره برداري از تاسيسات تامين و تقسيم و توزيع آب شهري و تاسيسات مربوط به جمع آوري ، انتقال و تصفيه فاضلاب و تصفيه فاضلاب بشرح ذيل بر عهده شركت خواهد بود

الف : بهره برداري از تاسيسات مرتبط با تامين و توزيع آب شهري بعد از آبگيري ، نظير تصفيه خانه ها ، ايستگاههاي پمپاژ ، خطوط انتقال ، منابع چاهها ، سيستمهاي كنترل و شبكه هاي توزيع

ب : بهره برداري از شبكه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب ، تصفيه خانه از ايستگاههاي پمپاژ مربوطه

ج : اجراي شبكه هاي مربوط به توزيع آب شهري

د : اجراي طرحهاي جمع آوري ، انتقال و تصفيه فاضلاب

ه . اجراي طرحهاي تامين و انتقال آب با توجه به تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱ ) قانون فوق

و : سرمايه گذاري و مشاركت در مؤسسات و شركتهايي كه با اهداف و وظايف شركت مرتبط باشد بمنظور ارتقاء كيفي و كمي فعاليتهاي شركت

ز : انجام امور تحقيقاتي ، آموزشي در راستاي اهداف شركت و هماهنگ با برنامه ريزي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور

ح : تشكيل شركتهاي جديد بر اساس تبصره ( ۲ ) ماده ( ۱ ) قانون فوق

اطلاعات بیشتر

آدرس :
تلفن :
موبایل :
ایمیل :
وبسایت :

گالری تصاویر

نقشه

ارتباط با اداره آب و فاضلاب